آلـا آشوری

آلـا آشوری بنیانگذار و موسس گروه هنری آلـا